Thực hiện kế hoạch số 58/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của phòng Giaó dục và Đào tạo về việc tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa báo cáo  tổng kết 5 năm Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn xã Liên Minh.

Thực hiện kế hoạch số 58/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của phòng Giaó dục và Đào tạo về việc tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

Ngày 4 tháng 7 năm 2020 trường PTDTBT TH Nậm Sài tổ chức tổng kết công tác thực hiện đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”.

Hình ảnh đồng chí Phạm Kim Luận Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết công tác thực hiện đề án tăng cường Tiếng việt giai đoạn 2016 -2020

Hình ảnh tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia buổi tổng kết công tác thực hiện tăng cường Tiếng việt giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả thực hiện đề án tăng vường Tiếng việt giai đoạn 2016 - 2020:

Trường  PTDTBT Tiểu học Nậm Sài có 99% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi 6-11 chiếm trên 99% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi Tiểu học, trong đó 100% học sinh dân tộc thiểu số của nhà trường được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi.

Chỉ đạo tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch TCTV cho học sinh DTTS và trực tiếp duyệt với BGH. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS, tổ chuyên môn đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với TCTV cho học sinh.

Chỉ đạo giáo viên tích cực làm và sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy để tăng cường TV cho học sinh DTTS, trang trí lớp học thân thiện, bắt mắt phù hợp với tâm sinh lý học sinh Tiểu học, khai thác có hiệu quả thư viện nhà trường, tăng cường góc thư viện lớp tạo môi trường vật chất, tinh thần gây hứng thú cho học sinh trong quá trình tiếp cận kiến thức cũng như tăng cường vốn tiếng Việt cho học sinh.

Đẩy mạnh việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện. Giao trách nhiệm cho giáo viên thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ học sinh trong mọi hoạt động, khen thưởng, động viên học sinh kịp thời.

Những hạn chế, khó khăn:

- Kinh phí chi cho thực hiện Đề án còn chưa được nhiều.

- Đồ dùng, phương tiện phục vụ cho dạy và học còn ít nên khi thực hiện hoạt động giáo viên còn phải tự làm nhiều đồ dùng tự tạo.

- Đời sống nhân dân trên địa bàn còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế do đó việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hơn cho chuyên đề cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Giải pháp:

- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo có nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất.

- Tích cực kiểm tra, đôn đốc, giáo viên để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện môi trường tiếng việt cho học sinh Tiểu học.

- Tạo điều kiện cho giáo viên đi tập huấn về xây dựng môi trường tiếng việt cho trẻ.

           Trên đây là kết quả Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn trường PTDTBT Tiểu học Nậm sài năm 2020.